ЕК насърчава изкуствения интелект с марка „произведено в Европа“
24 часа онлайн | 07 Декември 2018 г. | 62 показвания | 0 коментара

В изпълнение на своята стратегия за изкуствения интелект, приета през април 2018 г., днес Европейската комисия представя изготвен съвместно с държавите членки координиран план, който насърчава разработването и използването на технологии с изкуствен интелект в Европа, съобщиха от Комисията.

В плана се предлагат съвместни действия за постигането на по-тясно и ефективно сътрудничество между държавите членки, Норвегия, Швейцария и Комисията в четири ключови области: увеличаване на инвестициите, осигуряване на достъп до повече данни, насърчаване на талантите и изграждане на доверие.

Засилената координация е от съществено значение за превръщането на Европа в световен лидер в разработването и внедряването на авангардни, етични и сигурни технологии, използващи изкуствен интелект. Заместник-председателят на Комисията Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, приветства тази важна стъпка: „Радостен съм от значителния напредък, постигнат от европейските държави. Договорихме се да си сътрудничим при обединяването на данни — които са основната „ суровина“ за разработването на изкуствен интелект — в сектори като здравеопазването, така че да се подобрят диагностицирането и лечението на ракови заболявания.

Ще координираме инвестициите, като целта ни е до края на 2020 г. да осигурим най-малко 20 млрд. евро под формата на публични и частни инвестиции. Това е от съществено значение за растежа и създаването на работни места. Изкуственият интелект не е прищявка, а важен фактор за нашето бъдеще“. Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел добави: „Подобно на въвеждането на електричеството в миналото, изкуственият интелект променя света.

Заедно с държавите членки ще предоставим по-големи инвестиции за неговото внедряване във всички сектори на икономиката, ще подкрепим развитието на необходимите умения и ще увеличим във възможно най-голяма степен наличието на данни. Координираният план за действие ще гарантира, че Европа използва предимствата на изкуствения интелект в полза на гражданите и предприятията и че се конкурира с другите играчи в световен мащаб, като същевременно се гарантират доверието и спазването на етичните принципи“.

През последните шест месеца се състояха срещи между представители на държавите членки, Норвегия, Швейцария и Комисията, чиято цел беше да се установят полезни взаимодействия и съвместни дейности, които ще бъдат преразглеждани и актуализирани ежегодно. Бяха определени приоритетни области от обществен интерес, като например здравеопазване, транспорт и мобилност, сигурност и енергетика. Постигнатите договорености обхващат следните действия:

1. Максимално увеличаване на инвестициите чрез партньорства

За разлика от някои големи държави, като например САЩ и Китай, инвестициите в технологии с изкуствен интелект в ЕС са недостатъчни и разпокъсани. В съответствие с представената през април стратегия координираният план предвижда засилено координиране на инвестициите, в резултат на което ще се увеличи единодействието и до края на 2020 г. ще бъдат осигурени най- малко 20 млрд. евро под формата на публични и частни инвестиции в научни изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект.

Средствата от същите източници, планирани за следващото десетилетие, ще са над 20 млрд. евро годишно. В допълнение към инвестициите от държавите членки, до 2020 г. Комисията ще осигури 1,5 млрд. евро, което е със 70 % повече в сравнение с периода 2014—2017 г. В рамките на следващия си дългосрочен бюджет (2021—2027 г.) ЕС предлага да инвестира в технологии с изкуствен интелект най-малко 7 млрд. евро по линия на програмите „ Хоризонт Европа“ и „ Цифрова Европа“.

Съвместните действия за изпълнението на тези инвестиционни цели включват:

- Национални стратегии в областта на изкуствения интелект:

До средата на 2019 г. всички държави членки трябва да са разработили собствени стратегии, очертаващи равнището на инвестициите и мерки за прилагане, въз основа на които ще се проведат дискусии на равнището на ЕС.

- Ново европейско публично-частно партньорство в областта на изкуствения интелект: Ще бъде създадено ново партньорство за научни изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект, което ще насърчи сътрудничеството между академичните среди и промишлеността в Европа и ще определи обща програма за стратегически научни изследвания в тази област.

- Нов фонд за разширяване на постиженията в областта на изкуствения интелект: Комисията ще предостави подпомагане за стартиращи предприятия и новатори в областта на изкуствения интелект и блоковите вериги. Средствата ще бъдат предназначени както за тепърва прохождащи, така и за разрастващи се предприятия.

- Развитие и свързване на водещи в световен мащаб центрове в областта на изкуствения интелект: Планира се развитието и свързването на европейски центрове за високи постижения в областта на изкуствения интелект, създаването на водещи в световен мащаб изпитателни съоръжения в сфери като свързаната мобилност и насърчаването на мерки за внедряване на изкуствен интелект във всички сектори на икономиката посредством центрове за цифрови иновации (днес беше обявено предоставянето на 66 млн. евро за центрове за иновации в областта на роботиката). Ще бъде въведен и пилотен проект за Европейски съвет по иновациите в подкрепа на следващо поколение технологии, използващи изкуствен интелект. -

2. Създаване на европейски пространства на данни

За разработването на технологии с изкуствен интелект е необходимо наличието на мащабни, сигурни и надеждни масиви от данни. Със съвместните усилия на Комисията и европейските държави ще бъдат създадени общи европейски пространства на данни, благодарение на които международният обмен на данни ще се извършва ефективно и при пълно спазване на Общия регламент относно защитата на данните.

Ползите от внедряването на изкуствен интелект ще са особено големи за сектора на здравеопазването: Комисията и държавите членки ще подпомогнат разработването на обща база данни с анонимизирани образни изследвания, дарени от пациенти, като целта е да се подобрят диагностицирането и лечението на ракови заболявания с помощта на технологии, използващи изкуствен интелект. Не по-късно от средата на 2019 г. Комисията ще открие помощен център за обмен на данни, който ще предлага практически съвети на всички европейски участници в основаната на данни икономика.

3. Стимулиране на таланта, уменията и придобиването на знания през целия живот 

Разработването и използването на изкуствен интелект би било немислимо без наличието на талантливи професионалисти. В европейските държави обаче се наблюдава сериозен недостиг на специалисти в областта на ИКТ и липса на университетски програми, поставящи акцент върху технологиите с изкуствен интелект, поради което Комисията и европейските държави ще подкрепят следдипломните квалификации в тази област — например чрез отпускане на целеви стипендии.

Заедно с това Комисията — както е посочено в нейната стратегия за изкуствения интелект — ще продължи да подкрепя цифровите умения и придобиването на знания през целия живот за всички граждани и най-вече за работниците, които са най-силно засегнати от технологиите, използващи изкуствен интелект. За прилагането на ориентиран към човека подход също така е важно тези технологии да бъдат включени в образователните програми на други дисциплини — например право. За задържането и привличането в Европа на висококвалифицирани специалисти в областта на изкуствения интелект ще помогне и ефективното използване на схемата за т. нар. „ синя карта“.

4. Разработване на етични и надеждни технологии, използващи изкуствен интелект

Изкуственият интелект повдига нови въпроси от етичен характер, като например опасността от вземане на необективни решения. За изграждането на доверие, което е необходимо за приемането и използването на изкуствения интелект от страна на обществото, в координирания план е предвидено разработването на технология, спазваща основните права и етичните правила. В момента европейска група от експерти, представляващи академичните среди, бизнеса и гражданското общество, изготвя насоки за етично поведение във връзка с разработването и използването на изкуствен интелект. Първоначалният текст на насоките ще бъде публикуван до края на 2018 г. През март 2019 г. окончателните насоки ще бъдат представени на Комисията след провеждането на широка консултация посредством Европейския алианс за изкуствен интелект.

Следващата цел е тези етични правила да получат гласност в световен мащаб. Комисията е готова да си сътрудничи с всички държави извън ЕС, които споделят същите принципи.

КОНТЕКСТ

В стратегията за изкуствения интелект на Комисията беше предложено предприемането на съвместни действия с държавите членки за изготвяне до края на 2018 г. на координиран план относно изкуствения интелект. Целта е да се осигури максимално въздействие на инвестициите на европейско и национално равнище, да се насърчават полезните взаимодействия и сътрудничеството в рамките на ЕС, да се извършва обмен на най-добри практики и съвместно да бъдат определени следващите стъпки, така че да се гарантира конкурентоспособността на Европа в световен мащаб. Това предложение за координиран план се основава на декларация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект, която беше оповестена през април 2018 г. в рамките на Деня на цифровите технологии и беше подписана от всички държави членки и Норвегия.

През юни 2018 г. беше получено и одобрението на Европейския съвет. В представения днес координиран план относно изкуствения интелект с марка „произведено в Европа“ се набелязват действия, чието начало е планирано за 2019 г. или 2020 г., и се подготвя почвата за дейности през следващите години.

Сътрудничеството с държавите членки ще продължи, като планът ще бъде преразглеждан и актуализиран всяка година. Разработването на технологии с изкуствен интелект в Европа и изпълнението на координирания план ще бъдат наблюдавани посредством предлаганата от Комисията нова информационна услуга — AI Watch. За успеха на координирания план е необходимо завършването на цифровия единен пазар и на свързаната с него регулаторна рамка.

Държавите членки и Европейският парламент трябва възможно най-бързо да постигнат съгласие по законодателните предложения във връзка с киберсигурността, свободно достъпните данни и следващия бюджет на ЕС, в който се предвижда финансиране за научни изследвания и иновации, както и за внедряване на технологии с изкуствен интелект.

Хороскоп
Овен
Здраве: ★★★ Любов: ★★★★★
Късмет: ★★★★★★ Работа: ★★★
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

В градините на Бъкингамския дворец се състоя традиционното Чаено парти, на което домакин е кралица Елизабет Втора. Тази година й помагаха херцозите на Кеймбридж - Катрин и Уилям, които поздравяваха гостите и разговаряха с тях, предава БНТ. Всяка пролет дворецът кани по няколко хиляди поданици на нейно Величество, с което иска да почете работата им.

Всеки 3-и ще гласува с преференция Три партии сигурни за Европарламента, ВМРО на ръба, показва проучване на изследователски център "Тренд" по поръчка на "24 часа"* Стабилизация на ГЕРБ и частично възстановяване на подкрепата от скандалите с апартаментите. Минимална преднина на основната управляваща партия пред БСП.

Областният управител на Пловдив Здравко Димитров навършва днес 55 г. Той ще черпи три пъти - сутринта колегите, следобед приятелите, а вечерта ще е със съпругата си и двете им дъщери. “Ангажирал съм кетърингова фирма за трапезата в областта. Екипът ми заслужава внимание, защото работи здраво”, каза Зико.

5 лева струва билетът за мача между "Берое" и "Левски", ...
Интернет гигантът "Гугъл" ограничава достъпа на китайската ...
Италианският офанзивен полузащитник Диего Фабрини е ново ...
Стане ли шампион на България "Лудогорец", ще стартира от ...
Проблемите на правото в рими описа проф. Огнян ...
Мадона удвои броя на планираните си концерти в Лондон в ...
Сашо Диков ще се кандидатира за генерален директор на БНТ в ...
Провокативният рок изпълнител Мерилин Менсън и актрисата ...
Новата дефиниция на килограма в Международната система ...
Ако ЦСКА-София стане шампион на България, ще стартира от ...
Рапърът Лоджик оглави класацията Топ 200 на "Билборд" за ...
Няма да маха грима след "Капките"  Изоставя мустака за една ...
Палитра от народни носии оживи Разград по случай 10-ото, ...
Отиваме до Асеновград, може да видим някоя булчинска рокля, ...
Известни личности от света на българския спорт, култура и ...
Скарлет Йохансон се сгоди за приятеля си, актьора и ...