Общи условия за ползване на портала hiclub.bg

Настоящите Общи условия уреждат начина и реда за използване на предоставените информационни услуги от „Издателство за списания Медиа” ЕООД (ИСМ) на потребителите на Интернет портала hiclub.bg и имат характера на Договор между същите страни.

І. Общи положения

Приемане на Общите условия

Чл. 1. С преминаването през която и да е хипер-връзка на страниците на портала, Потребителят сключва Договор и гарантира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Промени в Общите условия

Чл. 2. (1) В случай, че бъдат направени промени в Общите условия, ИСМ публикува на видно място в началната страница на hiclub.bg,съобщение за направените промени в Общите условия и текста на измененията, като по този начин потребителят се счита за надлежно уведомен за направената промяна в настоящите Общи условия..

(2) Обвързването с Общите условия в редакцията им след изменението става по реда на чл.1.

Предмет на договора

Чл. 3. Потребителят на портала се задължава да ползва услугите и информацията, предложени чрез Страница hiclub.bg, при стриктно спазване на изискванията, посочени по-долу в настоящите Общи условия. ИСМ предоставя тези услуги безвъзмездно, освен ако в последствие реши някои от услугите да са платени, за което ще бъде направено уведомлението по чл. 2.

Действие на договора

Чл. 4. (1) Договорът има действие за ИСМ и потребителя от момента на извършването на електронното изявление от Потребителя по предходния член до всяко преустановяване на използването на услугите от потребителя чрез напускане на уебсайта hiclub.bg.

(2) Потребителят сключва нов договор с ИСМ при всяко ново влизане в портала. Общите условия имат действие към момента на сключване на договора .

Предлагани услуги

Чл. 5. ИСМ предоставя следните информационни услуги:

1. Каталог с подредени по теми хипер-връзки към страници, съдържащи различна справочна и развлекателна информация, съвети и други материали;

2. Хипер-връзки към подбрани уебсайтове, селектирани по преценка на ИСМ;

3. Хипер-връзки към уебсайтове, чрез които се предлагат различни стоки и услуги;

4. Възможност за публикуване на авторски снимки, видеоклипове и материали, лични истории, коментари и препоръки, блогово съдържание, както и за запознаване с материалите, историите, коментаритеи препоръките на други лица;

5. Възможност за лична консултация със специалисти в дадени области.

6. Други.

II. Права и задължения на страните

Права на потребителя

Чл. 6. (1) При ползване на предоставяните услуги и информация, Потребителя няма право да публикува коментари, истории или други материали, които:

а) противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б) съдържат заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

в) съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа;

г) имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от ИСМ;

д) нарушават права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които са ратифицирани от Република България;

е) представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

ж) са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със изричното съгласието на титуляра на правото;

з) нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(2) В случай,че трето лице уведоми писмено ИСМ, че са налице неправомерни действия от страна на Потребителите на изискванията по предходния член, ИСМ има право да изтрие съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

Задължения на потребителя

Чл. 7. (1) Потребителят на портала се задължава при ползване на предоставяните от ИСМ услуги:

1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

2. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове;

3. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;

4. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

5. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или други лица, които няма право да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

(2) При нарушаване на задължение по предходната алинея ИСМ на портала има право по своя преценка да прекрати предоставянето на услугите на потребителя нарушител.

Оборудване и достъп до Интернет

Чл. 8. Потребителят си осигурява сам компютърно оборудване и достъп до Интернет, за ползването на предоставяните услуги.

Права и задължения на ИСМ

Чл. 9. (1) ИСМ има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, публикувани на страниците на портала.

(2) ИСМ има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги и информация, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на ИСМ или негово издание, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят услугите и информацията, включително и на други оператори.

(3) В случай на неправомерни действия по предходния член и при поискване от компетентните органи по реда, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, ИСМ има право да предоставя цялата информация свързана с действията и самоличността на Потребителя.

(4) ИСМ има право да прекрати ползването на услугите и информацията, по отношение на лица, които използват предлаганите услуги и информация за търговски и рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.

(5) ИСМ се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба.

Ограничаване на отговорността

Чл. 10. (1) ИСМ не носи отговорност в случай, че :

1. при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или телекомуникационните връзки в и/или извън страната,потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги и информация;

2. предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.

(2) ИСМ не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипер-връзка от уебсайта hiclub.bg, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.При постъпил сигнал от засегнато трето лице ИСМ прекратява достъпа по реда на предходната алинея.

(3) ИСМ не носи отговорност за публикувани от посетителите на сайта материали – снимки, текстове, линкове и др.

(4) С приемане на настоящите Общи условия потребителят на портала декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

(5) ИСМ не отговоря за загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат на ползването от негова страна на услугите и информацията, както и за невъзможността да се ползват предлаганите услуги и информация.

(6) ИСМ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

(7) ИСМ не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на портала..

Интелектуална собственост

Чл. 11. (1) Всички елементи на съдържанието на порталния сайт hiclub.bg, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на ИСМ.

(2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на портала, включително базите данни и материалите в него, извършено без писмено разрешение на ИСМ, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

(3) Доколкото услугите, предоставяни от ИСМ, са предназначени изключително за лично ползване, потребителят на портала няма право да разпространява по какъвто и да било начин информация от уебсайта hiclub.bg нито да копира или отпечатва от тях повече, отколкото разумно е необходимо за личните му нужди.

Право на изключително ползване

Чл. 12. (1) При публикуването на какъвто и да било материал на страниците на уебсайта hiclub.bg, потребителят, като се съгласява с Общите условия чрез електронното волеизявление по чл. 1, отстъпва безвъзмездно на ИСМ правото на изключително ползване върху предоставения за публикация материал.

(2) Правото по предходната алинея включва както възможността материалът да бъде използван по смисъла на чл.18, ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права, така и правото на ИСМ да получи възнаграждение за всеки вид използване на материала (чл.19 от закона за ЗАПСП) включително и правото да получи обезщетение за неправомерното използване на материала.

(3) Правото на изключително ползване се отстъпва за срок от 10 години.

(4) Върху съответния материал потребителят по ал.1 на този член си запазва единствено правата по чл.15, ал.1, т.2 и 4 от Закона за авторското право и сродните му права, а останалите неимуществени права отстъпва на ИСМ.

Обезщетения и неустойки

Чл. 13. (1) Потребителят на портала носи отговорност и е длъжен да обезщети ИСМ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали и информация, които потребителят е разположил на страниците на портала и/или направил достояние на трети лица чрез ползване на предоставяните от ИСМ услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

(2) Потребителят е длъжен да обезщети ИСМ за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил или допуснал да бъдат нарушени, права на интелектуална собственост на ИСМ върху материали, разположени на страниците на уебсайта.

(3) Вън от предходните алинеи, потребителят се задължава да обезщети ИСМ на портала, както и всяко трето лице, за вредите, които са претърпели във връзка с неправомерното използване на услугите от потребителя.

(4) За всяко отделно нарушение от страна на потребителя на задълженията му по чл.18, ал.2, 3 и 4 от настоящите Общи условия, той дължи на ИСМ неустойка в размер на 1000 лв.

Лични данни

Чл. 14 (1) ИСМ полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителите, станали известни при предоставяне на услугите – предмет на тези Общи условия. ИСМ може да използва информацията за потребителите на портала единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите Общите условия.

(2) Потребителят има право на достъп и поправка на своите лични данни. Правото се упражнява лично или посредством пълномощник с нотариално заверен подпис на пълномощното в седалището на ИСМ.

Цели, за които може да се използва информацията

Чл. 15 (1) Личните данни, които потребителят е предоставил при ползването на услугите, могат да бъдат използвани от ИСМ за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния e-mail адрес

(2) ИСМ събира и използва информацията, описана в предходния член, за да приспособява предлаганите услуги към предпочитанията на потребителите, да предложи информация, услуги и реклами, които биха заинтригували потребителите.

(3) ИСМ има право да използва събраната информация, за да предлага стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

(4) Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ИСМ. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

Чл. 16. (1) ИСМ се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за потребителите на портала или за ползването на услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:

а) е получил изричното съгласие на потребителя;

б) информацията се предоставя на служители на ИСМ или на дружества – свързани лица с ИСМ;

в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат правомощия да изискват и събират такава информация;

г) ИСМ по закон е длъжен да предостави информацията.

Влизане в сила

Чл. 17. Настоящите Общи условия са в сила от 01.09.2009 г.

Хороскоп
Овен
Здраве: ★★ Любов: ★★★
Късмет: ★★★★★ Работа: ★★★★